Prva Sveta Pričest

Kanfanar, 10.06.2018.

Postavio Gordan Ukić, 15.06.2018.

173_Sv.Pričest
168_Sv.Pričest
160_Sv.Pričest
130_Sv.Pričest
128_Sv.Pričest
006_Sv.Pričest
026_Sv.Pričest
031_Sv.Pričest
089_Sv.Pričest
025_Sv.Pričest
009_Sv.Pričest
1/1

Digitalni album zaštićen je lozinkom od neovlaštenog pregledavanja.

 

Digitalni album ima, pri dnu desno, tipke za upravljanje pomoću kojih album prikazujemo
djelomično ili preko cijelog ekrana. Ako se želi pogledati zasebno fotografije koje su na stranici,
kliknite dva puta na fotografiju. Tada se mogu  pregledati uvećano samo fotografije koje se
nalaze na te dvije strane a koje su trenutno otvorene u albumu.
Za povratak na album treba kliknuti dva puta Esc i nastavite listati album.

Album možete otvoriti i listati isključivo na osobnim računalima ili tabletima.


Brojeve odabranih fotografija koje želite imati za uspomenu po cijeni  
od 20,00 kn pošaljite na mail foto.duga@pu.t-com.hr zajedno sa vašim
imenom i prezimenom i kontakt telefonskim brojem zbog
provjere autentičnosti narudžbe ili dođite osobno u foto Dugu..

Plaćanje i preuzimanje fotografija obavit će se u foto Dugi radnim
danom od 8:30 do 12:30 sati i od 17:00 do 20:00 sati.